Uitnoding ALV
1 september 2021

Komt u ook naar de ALV ?

 

De versoepelingen van de coronamaatregelen stelt het bestuur in staat om als eerste activiteit de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te organiseren. Indien het Kabinet de coronamaatregelen in augustus verder aanscherpt, zal het bestuur u tijdig informeren over het wel of niet doorgaan van deze jaarvergadering. .

In de Algemene ledenvergadering komen in elk geval aan de orde: ingekomen stukken, het jaarverslag, de financiële verantwoording over 2020, de begroting 2021, het verslag van de kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie, bestuursverkiezingen en een rondvraag. Indien u vragen heeft aan het bestuur kunt u deze ook al voorafgaand aan de ledenvergadering voorleggen. Dit kan de volledigheid van beantwoording tijdens de vergadering vergroten.

 Binnen het bestuur ontstaat een aantal vacatures.
1.     Voorzitter Rina Koeners stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter/bestuurslid;
2.     Bestuurslid Wil Stapel zal haar benoemingsperiode niet voltooien en stelt haar functie beschikbaar;
3.     Leo van Zijl, secretaris. Leo stelt zich herkiesbaar voor een bestuursfunctie.

Volgens de statuten van onze vereniging is het mogelijk dat leden en het bestuur een voordracht doen tot benoeming van nieuwe bestuursleden. De voordracht vanuit de leden dient door tenminste 3 leden vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. U heeft daarvoor gelegenheid tot 15 augustus 2021. De voordracht dient te worden gezonden aan de secretaris van de vereniging, p/a Volendamlaan 1180 2547 CZ Den Haag.
Namens de  aanblijvende bestuursleden worden voorgedragen: Mark Weekenborg voor de functie van voorzitter en Martine Soethout voor de functie als bestuurslid.

In  Nieuwsbrief 2021, nummer  1 (klik op deze link) vindt u de wijze waarop u zich voor deelname kunt aanmelden.