Verslag van de ALV van 7 april 2022

Het verslag van een ALV met een bijzondere gebeurtenis

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging OCW op 7 april bij het ROC Mondriaan aan de Kon. Marialaan in Den Haag.

Aanwezig zijn 24 stemgerechtigde leden. Van 17 leden is een bericht van verhindering ontvangen.
De voorzitter opent de vergadering met een kort welkomstwoord. Sinds de laatste jaarvergadering van 1 september 2021 zijn 3 leden overleden. De voorzitter vraagt een moment van stilte ter nagedachtenis.
De vereniging maakt een ledengroei door en heeft per 1 januari 2022 206 leden. Alle nieuwe leden worden door de voorzitter welkom geheten.

Het verslag van 1 september 2021 wordt ongewijzigd aangenomen. Ook op het jaarverslag zijn geen opmerkingen. De voorzitter haalt nog even het feest van 2 november 2021 aan waarbij leden hun wensen kenbaar hebben gemaakt ten aanzien van activiteiten. Bij punt 5 van de agenda zal daar verder aandacht aan worden besteed.

Financiën. De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken. In 2021 zijn de kosten voor de jaarvergadering hoger uitgevallen omdat in 2021 zowel facturen van de jaarvergadering over 2019 als die over 2020 zijn betaald. Verder heeft het bestuur een printer en een computer aangeschaft. Dit is gefinancierd uit de niet geinde vouchers eindejaarsgeschenk 2020. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen. De financiële stukken geven een betrouwbaar en inzichtelijk beeld van de inkomsten en uitgaven. De kascommissie heeft de financiën in orde bevonden en spreekt zijn waardering uit over de ordentelijkheid en inzichtelijkheid van de financiële stukken. De kascommissie verzoekt de vergadering het bestuur décharge te verlenen. De vergadering verleent deze décharge. Tijdens de vergadering wordt een nieuwe kascommissie gekozen. De huidige 2 leden stellen zich weer beschikbaar.
Begroting 2022. De begroting 2022 wordt door de penningmeester besproken. Voor de komende maanden staan nog enkele activiteiten gepland. De eerstkomende grote activiteit is een dagtocht naar de Marker Wadden, daarvoor hebben zich ruim 70 leden aangemeld. De begroting wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Activiteitenplan 2022. De voorzitter geeft een toelichting op het ontstaan van de activiteitenkalender 2022. Tijdens de bijeenkomst op 2 november 2021 hebben veel leden suggesties gedaan voor activiteiten en ook aangegeven daarbij een rol te willen spelen. Dit is door het bestuur opgepakt. In het najaar zullen enkele van deze activiteiten worden georganiseerd, zoals een bezoek aan het Indische museum en monument en een stadsbezoek aan Leiden. Ook het gesprek tussen de PV’s van OCW en DUO is weer gaande.

Bestuursverkiezing. De voorzitter geeft aan dat de functie van penningmeester dit jaar weer gekozen moet worden. De huidige penningmeester heeft zich herkiesbaar gesteld. Van uit de leden hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. De leden gaan unaniem akkoord met de benoeming van de huidige penningmeester voor een periode van 3 jaar.

Erelid Riet Frankhuizen. Een belangrijk moment is de benoeming van Riet Frankhuizen tot erelid van de seniorenvereniging OCW. De voorzitter staat stil bij de vele werkzaamheden die zij voor de vereniging heeft gedaan gedurende een periode van meer dan 20 jaar. Met haar steun en toeverlaat Wim Neerings heeft zij vele activiteiten georganiseerd waaronder de jaarlijkse dagtochten die ieder jaar weer een hoogtepunt waren. De voorzitter overhandigt een oorkonde en bos bloemen. Riet zelf zegt zeer vereerd te zijn en bedankt iedereen voor het vertrouwen dat de leden in haar hadden. ‚Äč

Rondvraag en WVTTK. Vraag 1: Kan de opstapplaats Zoetermeer voor het dagje verplaatst worden i.v.m. inbraakgevoeligheid van de parkeerplaats Rokkerveenzijde station. De combinatie van OV-verbinding, parkeerruimte en bus stopplaats maakt dat aan de opstapplaats wordt vastgehouden. Voor her parkeren worden alternatieven door leden zelf aangedragen. Vraag 2: Kan de ledenlijst voorzien worden van de voornamen. Dit is geen probleem. De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur. Hierna wordt er nog even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Door op een foto te klikken, wordt deze vergroot weergegeven.