Foto 3
Verslag ALV

Verslag Algemene Ledenvergadering 31 maart 2023

Op vrijdag 31 maart werd de Algemene Ledenvergadering 2023 gehouden. Ondanks dat de opkomst helaas niet veel hoger was dan bij de ALV van 2022, was het een goede vergadering. Agendapunten als de afronding van het begrotingsjaar 2022 en de planning voor 2023 zorgden voor levendige discussies, net als de verkenning van een mogelijke contributieverhoging. De aanwezigen zorgden voor een goede inbreng om op termijn een besluit te kunnen nemen.

                                                                                                     Verslag
 

Aanwezig zijn 22 stemgerechtigde leden. Van 16 leden is een bericht van verhindering ontvangen. Bestuurslid Rina de Vos kan de vergadering niet bijwonen in verband met ziekte.

De voorzitter opent de vergadering met een kort welkomstwoord. Sinds de laatste jaarvergadering van 1 september 2021 zijn 3 leden overleden.
De groei van de vereniging, die zich vorig jaar al liet zien, zet door. Er zijn per 31 maart 2023 216 leden. Alle nieuwe leden worden door de voorzitter welkom geheten.

Ingekomen stukken
Een ingekomen mail met vragen van een van de leden naar aanleiding van de vergaderstukken, deze zullen behandeld worden bij de betreffende agendapunten. 

Verslagen
Het verslag van 7 april 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. De penningmeester geeft nog een korte toelichting op de in 2021 dubbele verantwoording van de uitgaven jaarvergaderingen. Ook op het jaarverslag zijn geen opmerkingen. 

Financiën en ledenadministratie
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken. Bij de baten is vooral de post donaties toegenomen waarvoor het bestuur de leden bedankt. Mede hierdoor is slechts 45% van de reservering vanuit het eigen vermogen gebruikt van wat er is begroot in 2022. De lasten met daarbij het overzicht specificaties jaarrekening 2022 laten een duidelijk overzicht zien wat de vereniging het gelopen jaar aan kosten heeft gehad. Het totale vermogen is iets gedaald. Ons erelid zelf heeft de schriftelijke vraag of de uitgaven voor het erelidmaatschap wel verantwoord waren. Door zowel het bestuur als de aanwezige leden wordt dit volmondig beaamd. Het erelid heeft zich jarenlang meer dan 100% ingezet voor de seniorenvereniging en is voor menigeen nog steeds een aanspreekpunt. 
De kascommissie doet verslag van haar bevindingen. De financiële stukken geven een betrouwbaar en inzichtelijk beeld van de inkomsten en uitgaven. De kascommissie heeft de financiën in orde bevonden en spreekt zijn waardering uit over de ordentelijkheid en inzichtelijkheid van de financiële stukken. De kascommissie verzoekt de vergadering het bestuur décharge te verlenen. De vergadering verleent deze décharge. De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet. 
Tijdens de vergadering moet een nieuwe kascommissie worden gekozen. De huidige 2 leden stellen zich weer beschikbaar, er zijn geen tegenkandidaten. De huidige kascommissie wordt herkozen. 
Op een schriftelijke vraag van een lid of leden van de kascommissie niet jaarlijks moeten rouleren antwoordt de voorzitter dat dit binnen de huidige statuten niet hoeft maar dat het wel wenselijk is. De huidige kascommissie ondersteunt dit voorstel. De voorzitter roept de leden op om voor 2024 na te denken of zij zich beschikbaar willen en kunnen stellen voor de kascommissie. 

Begroting 2023 
De begroting 2023 wordt door de penningmeester toegelicht. In verband met de stijgende kosten is tijdens het gesprek in december 2022 met de secretaris-generaal (SG) gesproken over een verhoging van de OCW bijdrage. De SG staat daar positief tegenover, maar is nog geen officiële bevestiging. In de begroting 2023 is er daarom nog geen rekening mee gehouden. 
Voor de komende maanden staan nog diverse activiteiten gepland. De eerstkomende grote activiteit is een dagtocht waarvoor zich bijna 100 leden hebben aangemeld. 
De begroting wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 

Verkenning contributieverhoging 
De voorzitter geeft een toelichting waarom dit punt op de agenda is gezet. In vervolg op de toezegging van de SG om de OCW-bijdrage te verhogen, is de vraag aan de orde of de contributie van de leden wellicht ook omhoog zou moeten. 
Om in de toekomst de activiteiten te kunnen blijven organiseren, tegen een vergoeding die voor alle leden haalbaar blijft, kan het wellicht noodzakelijk zijn om de contributie van de leden te verhogen, vandaar deze verkenning onder de leden. Alternatief zou zijn om minder (dure) activiteiten te organiseren.

Er ontstaat een levendige discussie waarin de volgende overwegingen en argumenten aan de orde komen.

  • een verhoging van een hogere contributie kan leiden tot lagere donaties en het afhaken van “slapende” leden,

  • het volgen van inflatiecijfers volgen is billijk,

  • de contributie was gekoppeld aan de contributie van PV-OCW, dat is sinds de verzelfstandiging niet meer zo,

  • voorkomen dat we in financiële problemen raken,

  • risico’s bij niet verhogen,

  • mogelijkheid om niet leden meer eigen bijdrage te laten betalen.

De voorzitter geeft aan dat alle argumenten zullen worden meegenomen in de besluitvorming over de contributieverhoging. Een eventueel voorstel ter goedkeuring zal in de jaarververgadering 2024 worden voorgelegd zodat een besluit kan worden genomen. Het is niet de bedoeling om voor 2023 of 2024 de contributie al te verhogen. Indien er voor het jaar 2024 een voorstel tot contributieverhoging komt zal nog in 2023 een extra ledenvergadering worden uitgeschreven. 

Activiteitenplan 2023
De voorzitter geeft een toelichting op het ontstaan van de activiteitenkalender 2023. De inventarisatielijst van 2 november 2021 is nog steeds uitgangspunt voor het organiseren van activiteiten. Voor 2023 staan weer diverse activiteiten op de rol zoals, de dagtocht naar Hoorn/Medemblik, diverse lezingen in de Hoftoren, bezoek Indisch Herinneringscentrum, Kerstbijeenkomst. Vanuit de zaal wordt nog een voorstel gedaan om bij activiteiten die met de auto bereikbaar zijn te gaan carpoolen. Wellicht kan het bestuur daar een rol in spelen. 
De samenwerking met PV-DUO loopt goed. Het is de bedoeling om gezamenlijk een bingo/klaverjasavond te organiseren. 
Op de schriftelijke vraag van een lid over de invoering van een calamiteitentelefoon wordt verwezen naar het algemene e-mailadres van de vereniging. Dagelijkse wordt in de postbus gekeken of er nog berichten zijn. 

Bestuursverkiezing. 
De voorzitter geeft aan dat binnen het bestuur een functie vacant is. Rina de Vos heeft zich voor deze functie herkiesbaar gesteld. Vanuit de leden hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. De leden gaan unaniem akkoord met de benoeming van Rina voor een nieuwe periode van 3 jaar. 

Rondvraag en WVTTK. 
De penningmeester vraagt de aanwezigen om goedkeuring om de ledenlijst in verkorte vorm naar de leden te sturen. Doel is om de leden met elkaar in contact te brengen. Wanneer een lid contact wilt hebben met een ander lid zal dit via de penningmeester, die ook de ledenadministratie beheert, lopen. Er worden geen e-mailadressen zonder toestemming verstrekt. De aanwezigen gaan akkoord. 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.05 uur. Hierna wordt er nog even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

klik op onderstaande foto's om de afbeelding te vergroten.