Verslag ALV en diner

verslag van de ALV en het aansluitend diner

Woensdagmiddag 27 maart 2019 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in het ROC Mondriaan. Hieronder vindt u een uitgebreid verslag.
Tijdens de vergadering traden Wim Neerings en Riet Frankhuizen af na zich heel veel jaren te hebben ingespannen voor onze vereniging. Tijdens de vergadering werden ze hiervoor bedankt door de voorzitter en een dankbaar applaus van de aanwezigen was hun deel.
Als nieuwe bestuursleden werden Lenie Moeliker-Jongejan en Rina de Vos gekozen. Er is nog plaats voor één extra bestuurslid waar we in de loop van 2019 naar op zoek gaan.
De ALV werd afgesloten met een gezellig borrel met hapjes en het overgrote deel van de aanwezigen nam deel aan een driegangendiner dat verzorgd werd door ROC Mondriaan Invitez, waar studenten worden voorbereid voor een functie in de horeca.

Van de vergadering is een verslag gemaakt dat door het bestuur geaccordeerd is en in de volgende algemene ledenvergadering ter formele vaststelling wordt voorgelegd. Hieronder vindt u een verkorte versie.

Internetversie verslag ALV 2019

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Seniorenvereniging OCW  op woensdag, 27 maart 2019 in het gebouw van Mondriaan Invitez aan de Koningin Marialaan 9 in Den Haag.

Aanwezige bestuursleden: R. Koeners (voorzitter), P. Schooneman (penningmeester), W. Neerings, R. Frankhuizen, W. Stapel en L. van Zijl (secretaris)
Aanwezig aantal leden: 27
Afwezig aantal leden met kennisgeving: 15

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Na afloop van de vergadering is er eerst een drankje en hapje en daarna voor degene die zich hebben aangemeld een diner. Vervolgens verzoekt de voorzitter de aanwezigen op te staan om een minuut stilte in acht te nemen om de leden te herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken en ook geen mededelingen.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de ALV van 16 maart 2018
Vanuit de vergadering wordt een voorstel gedaan om in het aan de leden toe te zenden verslag de aanwezige leden met naam te benoemen. Dit voorstel wordt door het bestuur overgenomen (voetnoot secretaris: dit geldt niet voor het op de internetsite te publiceren verslag). Verder zijn er geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. De plv. secretaris wordt bedankt voor het maken van het verslag.

5. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Financieel overzicht 2018 en verslag kascommissie
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. Uit de cijfers blijkt dat het eigen vermogen met slechts 70 euro is afgenomen. Uit oogpunt van transparantie is er voor gekozen de uitgaven inzichtelijk te maken per activiteit.
De kascommissie doet verslag van de bevindingen van haar onderzoek. De kascommissie heeft de financiën in orde bevonden en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent deze decharge.

7. Benoeming kascommissie
Twee leden van de huidige kascommissie stellen zich opnieuw beschikbaar en worden door de vergadering benoemd. Tevens wordt een reservelid benoemd.

8. Begroting 2019
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2019. Hieruit blijkt dat er per activiteit meer begroot is dan voorgaande jaren. Hiermee wordt geanticipeerd op de nieuwe subsidieregeling vanuit het ministerie. De bijdrage vanuit het ministerie is met ingang van 2019 gelijk aan het aantal leden x het contributie bedrag per lid per jaar. Voor het verkrijgen van de subsidie mag het eigen vermogen niet groter zijn dan 3x de totale jaarcontributie van alle leden.
Vanuit de vergadering komen een aantal vragen over deze nieuwe regeling. In punt 10 van de agenda komen we daar verder op terug. De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2019.

9. Uitwerking van artikel 15 van de huisregels
Artikel 15 van de huisregels gaat over de reis-, telefoon- en overige kosten die gemaakt worden door leden in het belang van de Seniorenvereniging OCW. De hoogte van de vergoedingen moet door de ALV worden goedgekeurd.Na enkele kleine tekstuele wijzigingen gaat de vergadering akkoord met het voorstel van de penningmeester zoals genoemd in artikel 15 van de huisregels.

10. Loskoppeling van de PV OCW en het voornemen tot nieuwe statuten
De penningmeester geeft een toelichting op het besluit van de PV OCW om met ingang van 1 januari 2019 de senioren-afdeling los te koppelen van de PV OCW. Voor het bestuur kwam deze mededeling als een donderslag bij heldere hemel. Echter staat het de PV OCW vrij om deze beslissing te nemen.
Er ontstaat een levendige discussie over welke motieven de PV OCW had om tot loskoppeling over te gaan. Helaas kan het bestuur daar geen antwoord opgeven. Na diverse gesprekken met de PV OCW is nog steeds niet duidelijk waarom zij tot dit besluit zijn gekomen. Vele leden zijn verbolgen over deze loskoppeling.
Vanuit de vergadering wordt het bestuur verzocht een brief te schrijven naar de SG waarin de senioren hun ongenoegen uitspreken over deze vreemde beslissing van de PV OCW (voetnoot secretaris: deze brief is op 12 april 2019 naar de SG verzonden.)Door het besluit van de PV OCW is de senioren-afdeling genoodzaakt om een eigen vereniging op te richten met eigen statuten. Een tweetal leden zal het ontwerp van de conceptstatuten becommentariëren waarna deze ter beoordeling en vaststelling naar de notaris gaan. Hierna zullen de statuten schriftelijk worden voorgelegd aan de leden. In de eerstkomende ALV zullen de statuten worden besproken en kunnen voorstellen tot aanpassing worden behandeld.
Het dagelijks bestuur heeft overleg gevoerd met de PV-OCW over de kosten waarmee de Seniorenvereniging wordt geconfronteerd vanwege de loskoppeling. De afspraak is gemaakt dat de PV-OCW de Seniorenvereniging tegemoetkomt voor een bedrag van € 500 voor het opstellen van statuten en € 500 voor het ontwikkelen van een internetsite.

11. Verkiezingen nieuwe bestuursleden
Wim en Riet  hebben te kennen gegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen als bestuurslid. De voorzitter bedankt beiden voor hun vele jaren van inzet voor de Seniorenvereniging OCW. Beide vertrekkende bestuursleden bedanken de  leden voor het vertrouwen die zij van hen hebben genoten. Natuurlijk blijven zij nauw betrokken bij de vereniging.
Het bestuur stelt 2 nieuwe bestuursleden voor:
1.    Lenie Moeliker-Jongejan. Lenie maakt al sinds mei 2018 deel uit van het bestuur als aspirant bestuurslid;
2.    Rina de Vos.
De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoemingen.

12. Rondvraag en sluiting
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of er nog een enquête is geweest voor meerdaagse reizen . Dit is inderdaad het geval, helaas was de respons van de leden zeer teleurstellend. Slecht 5 leden hebben gereageerd, waarvan 3 negatief.
Verder wordt vanuit de leden aan het bestuur hun dank uitgesproken voor het organiseren van de activiteiten van het afgelopen jaar. Ze waren weer succesvol.

De voorzitter sluit, onder dankzegging voor de positieve inbreng, de vergadering om 17.00 uur.